Reprezentanții unei societăți răspund solidar pentru debitele înregistrate de aceasta la ANAF

În urma modificărilor privind Codul de Procedură Fiscală publicate în monitorul Oficial, Partea I nr. 85 din 04.02.2014, a fost aprobată procedura răspunderii solidare a reprezentanților legali ai unei societăți pentru debitele înregistrate de societate la ANAF.

Alineatul 1 al art. 27 din Codul de Procedură Fiscală stabilește că răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:

 • asociaţii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligaţiile fiscale datorate de acestea, în condiţiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentanţii legali care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea obligaţiilor fiscale la scadenţă;
 • terţii popriţi, în situaţiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) şi (15), în limita sumelor sustrase indisponibilizării;
 • reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

Alineatul 2 al aceluiași articol precizează persoanele care răspund solidar pentru obligațiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil:

 • persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilităţii, cu rea-credinţă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;
 • administratorii, asociaţii, acţionarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credinţă, sub orice formă, a activelor debitorului;
 • administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credinţă, nu şi-au îndeplinit obligaţia legală de a cere instanţei competente deschiderea procedurii insolvenţei, pentru obligaţiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;
 • administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat nedeclararea şi/sau neachitarea la scadenţă a obligaţiilor fiscale;
 • administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credinţă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

Alineatul 3 al art. 27 face referire la răspunderea solidară a unei persoane juridice cu debitorul declarat insolvabil, în condiţiile Codului de Procedură Fiscală, sau declarat insolvent.

Astfel, persoana juridică răspunde solidar dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul şi dacă este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:
 • dobândeşte, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel puţin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;
 • are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clienţii şi/sau cu furnizorii, alţii decât cei de utilităţi, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proporţie de cel puţin jumătate din totalul valoric al tranzacţiilor;
 • are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel puţin jumătate dintre angajaţii sau prestatorii de servicii ai debitorului.
În scopul stabilirii persoanelor ce urmează a răspunde solidar cu debitorul, organele fiscale vor întocmi o decizie în care vor fi arătate motivele de fapt şi de drept pentru care este angajată răspunderea persoanei în cauză. Decizia se va supune spre aprobare conducerii organului fiscal.
Decizia aprobată constituie titlu de creanţă privind obligaţia la plată a persoanei răspunzătoare potrivit art. 27 şi va cuprinde următoarele elemente:
 1. denumirea organului fiscal emitent;
 2. data la care a fost emisă;
 3. datele de identificate a persoanei răspunzătoare, obligată la plata obligaţiei debitorului principal;
 4. datele de identificare a debitorului principal;
 5. obiectul actului administrativ fiscal;
 6. temeiul legal şi motivele în fapt ale angajării răspunderii;
 7. cuantumul şi natura sumelor datorate;
 8. menţiuni privind audierea contribuabilului;
 9. termenul în care persoana răspunzătoare trebuie să plătească obligaţia debitorului principal;
 10. numele şi semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
 11. ştampila organului fiscal emitent;
 12. posibilitatea de a fi contestată, termenul de depunere a contestaţiei şi organul fiscal la care se depune contestaţia;
Răspunderea solidară se va stabili atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile acesteia.
Titlul de creanţă se comunică persoanei obligate la plată.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email